logo freshpod

Warunki korzystania z programu poleceń Freshpod

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Warunki korzystania określają zasady uczestnictwa w Programie Poleceń dla Użytkowników Freshpoda.
 2. Program Poleceń Freshpod dostępny jest w Serwisie mobilnym przy wykorzystaniu funkcjonalności udostępnionej w Koncie Użytkownika.
 3. Wszelkie inne pojęcia niezdefiniowane poniżej, a pisane wielką literą zostały zdefiniowane w Regulaminie Freshpod dla Użytkownika.
 4. Definicje oznaczają:

AMM Systems – AMM Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000314727, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8951932664 oraz REGON: 020843579, kapitał zakładowy 50.000zł, adres poczty elektronicznej: biuro@ammsystems.pl, będąca AMM Systems w zakresie udostępniania Freshpoda oraz Licencjodawcą, w zakresie udostępnienia Aplikacji Użytkownikom; AMM Systems jest producentem i właścicielem oprogramowania, Aplikacji oraz Urządzenia Freshpod;

Aplikacja – oprogramowanie dostępne poprzez Serwis webowy, poprzez Serwis mobilny oraz wyświetlane na dotykowych ekranach Urządzenia udostępniane Użytkownikom; Aplikacja stanowi elektroniczny kanał dostępu, za pośrednictwem którego zalogowany Użytkownik może korzystać z dostępnych funkcjonalności Freshpoda, w tym m.in.: wybierać Posiłki, realizować Płatności, korzystać z Programu Poleceń Freshpod oraz z innych Usług w tym z Oferty specjalnej;

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu aktualnie obowiązujących w dacie wejścia w życie Warunków korzystania, przepisy RODO oraz krajowe (polskie) bezwzględnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych;

Kod polecający – unikatowy kod każdego z zarejestrowanych Użytkowników, dostępny w funkcjonalności – Program Poleceń Freshpod – w Koncie Użytkownika, przy użyciu którego zarejestrowany Użytkownik może polecać Aplikację innym osobom;

Konto Użytkownika – indywidualna przestrzeń w rozwiązaniu informatycznym AMM Systems udostępniona zarejestrowanemu Użytkownikowi w Aplikacji;

Nowy Użytkownik – Użytkownik będący uczestnikiem Programu Poleceń Freshpod, który zarejestrował konto w Aplikacji z wykorzystaniem Kodu polecającego od Użytkownika Polecającego; Użytkownik, który nie dokonał wcześniej żadnej transakcji we Freshpodzie;

Posiłki – żywność i napoje stanowiące gotowe dania oferowane przez AMM Systems, w tym m.in.: śniadania, dania obiadowe, sałatki, napoje, przekąski, dostarczane przez AMM Systems oferowane na podstawie aktualnego menu dostępnego w Aplikacji; Posiłek może stanowić jedno i/lub wiele dań, o których mowa w poprzednim zdaniu;

Program Poleceń Freshpod – funkcjonalność dostępna w Serwisie mobilnym w Koncie Użytkownika, za pomocą której Użytkownik może polecać Aplikację innym osobom;

Warunki korzystania z Programu Poleceń Freshpod lub Warunki korzystania – oznaczają niniejszy dokument, z treścią którego Użytkownik zobowiązany jest się zapoznać i ją zaakceptować przed rozpoczęciem korzystania z Programu Poleceń Freshpod;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Serwis mobilny – Aplikacja udostępniona Użytkownikowi do zainstalowania na urządzenia przenośne, w tym na smartfon,  dostępna dla systemu operacyjnego Android i iOS;

Urządzenie Freshpod, lub Freshpod lub Urządzenie – bezobsługowe urządzenie z komorą chłodniczą i/lub z komorą bez chłodzenia, zaprojektowane i wprowadzone na rynek przez AMM Systems, wyposażone w Aplikację oraz umożliwiające samodzielne nabywanie Posiłków oraz realizowanie Płatności przez Użytkowników, do którego Prawa autorskie posiada AMM Systems;

Użytkownik – osoba fizyczna, mająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (nie ubezwłasnowolniona całkowicie), w tym osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z art. 15 i 20 Kodeksu Cywilnego; Użytkownik przez dokonanie rejestracji w Aplikacji zawiera z AMM Systems Umowę na zasadach określonych w Regulaminie Freshpod dla Użytkownika;

Użytkownik Polecający – Użytkownik, który korzysta z Aplikacji, tj. posiada zarejestrowane konto, bierze udział w Programie Poleceń Freshpod udostępniając swój Kod polecający innej osobie – Nowemu Użytkownikowi;

Zgłoszenie – zgłoszenie reklamacji, związane z uczestnictwem w Programie Poleceń Freshpod, w którym zaistniało zdarzenie będące w ocenie Użytkownika niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem uprawnień wynikających z niniejszych Warunków korzystania z Programu Poleceń Freshpod, przyjmowane na adres poczty elektronicznej help@freshpod.pl.

§ 2 Zasady i warunki uczestnictwa w Programie Poleceń Freshpod

 1. Z Programu Poleceń Freshpod może korzystać każdy Użytkownik, który chce polecić Aplikację innej osobie, nieposiadającej konta w Aplikacji.
 2. Zarejestrowany Użytkownik bierze udział w Programie Poleceń Freshpod od momentu udostępnienia swojego Kodu polecającego innej osobie. Zaś wspomniana w zdaniu poprzednim inna osoba (Nowy Użytkownik) staje się uczestnikiem Programu Poleceń Freshpod w momencie rejestracji konta w Aplikacji z wykorzystaniem Kodu polecającego.
 3. AMM Systems przyzna każdemu Użytkownikowi Polecającemu zniżkę o wartości 5 zł do wykorzystania na Posiłki we Freshpodzie za każdą zaproszoną osobę z terminem ważności zniżki – 90 dni od dnia spełnienia przez Nowego Użytkownika stosownych warunków, o których mowa w ust. 5 poniżej.
 4. AMM Systems przyzna każdemu Nowemu Użytkownikowi, który skorzysta z Kodu polecającego 2 zniżki o wartości 5 zł każda do wykorzystania na Posiłki we Freshpodzie, z zastrzeżeniem, iż w po zarejestrowaniu konta w Aplikacji z wykorzystaniem Kodu Polecającego, Nowy Użytkownik otrzyma pierwszą zniżkę na Posiłki we Freshpodzie, zaś druga zostanie przyznana po wykorzystaniu pierwszej zniżki. Termin ważności zniżek na Posiłki dla Nowego Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim, wynosi 14 dni od dnia wpisania przy rejestracji konta przez Nowego Użytkownika Kodu polecającego.
 5. Użytkownik Polecający otrzyma ww. zniżkę na Posiłek, jeśli Nowy Użytkownik:
  1. pobierze Aplikację Freshpod i utworzy w niej konto;
  2. w trakcie tworzenie konta, rejestracji wpisze Kod polecający udostępniony przez Użytkownika Polecającego;
  3. w ciągu 14 dni od wpisania Kodu polecającego dokona we Freshpodzie 2 zakupów.
 6. Uczestnictwo w Programie Poleceń Freshpod jest dobrowolne.
 7. Użytkownik Polecający może polecić Aplikację dowolnej liczbie Nowych Użytkowników, ale maksymalna liczba zniżek, o których mowa w ust. 3 powyżej, wynosi 20.
 8. Udział w Programie Poleceń Freshpod nie wiąże się z żadnymi opłatami dla Użytkowników, jest bezpłatny.
 9. Do Programu Poleceń Freshpod Użytkownicy mogą przystąpić w dowolnym momencie.
 10. Zniżki nabyte przez Użytkowników w okresie obowiązywania Programu Poleceń Freshpod, Użytkownik może wykorzystać przez cały okres trwania Programu Poleceń Freshpod.
 11. Przystąpienie do Programu Poleceń Freshpod w sposób opisany w ust. 2 powyżej jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że:
  1. zapoznał się i akceptuje Warunki korzystania z Programu Poleceń Freshpod;
  2. zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych zawartą w § 5 poniżej i akceptuje te warunki.
 12. Użytkownik zobowiązuje się uczestniczyć w Programie Poleceń Freshpod z zachowaniem zasad Warunków korzystania i przepisów prawa, nie naruszając praw osób trzecich, w tym – danych osobowych, dóbr osobistych, praw autorskich i praw własności intelektualnej AMM Systems, innych Użytkowników lub innych podmiotów.
 13. Użytkownik zobowiązuje się, że jego Kod polecający zostanie przesłany wyłącznie rzeczywiście istniejącemu Nowemu Użytkownikowi, w szczególności zobowiązuje się on, że nie będzie podejmował żadnych działań zmierzających do uczestniczenia w Programie Poleceń Freshpod i korzystania ze zniżek na Posiłki w sposób nieuczciwy, poprzez utworzenie dodatkowych, nowych kont w Aplikacji, zarejestrowanych przy wykorzystaniu innych jego danych (adresu e-mail/ numeru telefonu) lub poprzez wykorzystanie danych osób nieistniejących lub fałszywych danych. W przypadku stwierdzenia przez AMM Systems naruszenia zasad Warunków korzystania, AMM Systems może wyłączyć danego Uczestnika z udziału w Programie Poleceń Freshpod, anulować wszystkie uzyskane przez niego zniżki na Posiłki.
 14. AMM Systems zastrzega sobie możliwość weryfikacji uprawnień Użytkownika Polecającego oraz Nowego Użytkownika do otrzymania zniżek na Posiłki, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, z punktu widzenia zgodności powyższych oświadczeń Użytkownika ze stanem rzeczywistym.

§ 3 Czas trwania, rezygnacja

 1. AMM Systems uruchamia Program Poleceń Freshpod w dniu 13.10.2023 r., który obowiązuje aż do odwołania, stosownie do ust. 2 poniżej.
 2. AMM Systems zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Poleceń Freshpod w każdym czasie, z zastrzeżeniem, iż poinformuje o tym Użytkowników w Aplikacji i/lub na podany przez Użytkownika adres e-mail na 30 dni przed planowanym zakończeniem Programu Poleceń Freshpod. W takim przypadku Użytkownik będzie uprawniony do wykorzystania uzyskanych zniżek na Posiłki do daty zakończenia Programu Poleceń Freshpod, ogłoszonej w sposób określony powyżej. Po upływie ww. terminu Użytkownik nie będzie uprawniony do wykorzystania uzyskanych zniżek na Posiłki.
 3. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Poleceń Freshpod i wymaga to jedynie od Użytkownika zaprzestania korzystania z funkcjonalności – Program Poleceń Freshpod.

§ 4 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie Poleceń Freshpod Użytkownik składa w drodze dokonania Zgłoszenia w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny Reklamacji.
 2. AMM Systems rozpatruje Reklamację w terminie 14 dni od otrzymania Zgłoszenia i przekazuje informacje Użytkownikowi o powziętej decyzji. W przypadku braku kontaktu (telefonicznego i/lub mailowego) AMM Systems z Użytkownikiem w terminie 14 dni, o których mowa w zdaniu poprzednim, Reklamację uznaje się za zasadną.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. AMM Systems informuje, iż Program Poleceń Freshpod jest częścią usług i funkcjonalności Aplikacji. W związku z realizacją Programu Poleceń Freshpod AMM Systems nie pozyskuje żadnych dodatkowych danych osobowych innych niż te, które AMM Systems pozyskał od Użytkownika i przetwarza je na potrzeby utworzenia konta w Aplikacji i świadczenia usług w ramach jej funkcjonalności. W związku z tym do przetwarzania danych osobowych Użytkownika stosuje się postanowienia Polityki Prywatności (dostępnej pod adresem: https://freshpod.pl/polityka-prywatnosci-uslugi/).
 2. Nowy Użytkownika wyraża zgodę, iż Użytkownik Polecający w ramach funkcjonalności – Program Poleceń Freshpod – ma dostęp do imienia Użytkownika, który skorzystał z jego Kodu polecającego oraz statusów realizacji przez niego poszczególnych checkpointów, o których mowa w § 2 ust. 5 powyżej.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. AMM Systems zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków korzystania z Programu Poleceń Freshpod, w tym w zakresie wartości zniżek na Posiłki. Zmiany Warunków korzystania w żadnym wypadku nie naruszają uprawnień Użytkownika już nabytych przez niego na mocy dotychczas obowiązujących postanowień Warunków korzystania.
 2. O zmianach niniejszych Warunków korzystania z Programu Poleceń Freshpod AMM Systems poinformuje Użytkownika w Aplikacji i/lub na podany przez Użytkownika adres e-mail na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie wskazując treść proponowanych zmian. Do czasu wejścia nowych/zmienionych postanowień Warunków korzystania, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią proponowanych zmian. w przypadku braku zgody, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z funkcjonalności – Program Poleceń Freshpod. Dalsze uczestnictwo w Programie Poleceń Freshpod przez Użytkownika oznacza jego akceptację nowych Warunków korzystania z Programu Poleceń Freshpod.