logo freshpod

Regulamin Freshpod dla Użytkownika

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z Freshpoda oraz Usług świadczonych przez AMM Systems dla Użytkowników za pośrednictwem Urządzenia oraz Aplikacji.
 2. Definicje wskazane w niniejszym paragrafie mają służyć ułatwieniu interpretacji zapisów Regulaminu i mają znaczenie jakie nadane zostały im poniżej w ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Za Definicje uważa się także inne niż wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu zwroty pisane wielką literą w treści Regulaminu.
 4. Definicje oznaczają:

AMM Systems – AMM Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000314727, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8951932664 oraz REGON: 020843579, kapitał zakładowy 50.000zł, adres poczty elektronicznej: biuro@ammsystems.pl, będąca AMM Systems w zakresie udostępniania Freshpoda oraz Licencjodawcą, w zakresie udostępnienia Aplikacji Użytkownikom; AMM Systems jest producentem i właścicielem oprogramowania, Aplikacji oraz Urządzenia Freshpod;

Aplikacja – oprogramowanie dostępne poprzez Serwis webowy, poprzez Serwis mobilny oraz wyświetlane na dotykowych ekranach Urządzenia udostępniane Użytkownikom; Aplikacja stanowi elektroniczny kanał dostępu, za pośrednictwem którego zalogowany Użytkownik może korzystać z dostępnych funkcjonalności Freshpoda, w tym m.in.: wybierać Posiłki, realizować Płatności i korzystać z innych Usług w tym z Oferty specjalnej;

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu aktualnie obowiązujących w dacie wejścia w życie Regulaminu, przepisy RODO oraz krajowe (polskie) bezwzględnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych;

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dostawa – przez dostawę rozumie się realizowane przez Dostawcę w porozumieniu z AMM Systems świadczenie polegające na dostarczaniu/dowozie/transporcie do Urządzenia Posiłków przeznaczonych do nabycia oraz spożycia przez Użytkowników; Dostawcą może być również AMM Systems;

Dostęp do Urządzenia – pełny dostęp do Urządzenia oraz do Aplikacji w czasie kiedy Urządzenie jest poprawnie podłączone do sieci zasilającej oraz do sieci Internet i/lub Ethernet, umożliwiające korzystanie z Aplikacji i Urządzenia oraz realizowanie Płatności za Posiłek przez Użytkownika;

Freshpodsy – nadawane Użytkownikom i udostępnione na Koncie Użytkownika punkty lojalnościowe za aktywność w korzystaniu przez Użytkownika z Freshpoda oraz Aplikacji; Użytkownik otrzymuje Freshpodsy za regularne zakupy Posiłków w Urządzeniu, w tym zakupy Posiłków w Ofercie specjalnej, za udzielanie w Aplikacji opinii o funkcjonalnościach Urządzenia opisanych w Regulaminie, za polecenie Posiłków z Freshpoda oraz inne czynności, wymienione w Regulaminie, bądź korzystanie z terminowych Ofert Specjalnych wskazanych w Aplikacji, które nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu; Freshpodsy mogą być wymieniane na Nagrody na zasadach określonych w Regulaminie lub Ofertach Specjalnych;

Instrukcja dla Użytkownika – zasady działania Urządzenia i Aplikacji, w tym m.in.: zasady Logowania, zamawiania i dokonywania Płatności, z którą Użytkownik obowiązany jest się zapoznać; Instrukcja dla Użytkownika może mieć formę nagrania instruktażowego dostępnego w Aplikacji, z którą każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się przed rozpoczęciem korzystania z Urządzenia;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360);

Konto – w tym Konto w Usłudze Standard – indywidualna przestrzeń w rozwiązaniu informatycznym AMM Systems udostępniona zarejestrowanemu Użytkownikowi w Aplikacji, oraz Konto w Usłudze Benefit – indywidualna przestrzeń w narzędziu informatycznym AMM Systems udostępniona Użytkownikowi Benefit w Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie; do założenia Konta wymagany jest numer telefonu Użytkownika oraz służbowy adres e-mail, w przypadku Użytkownika Benefit;

Kupon wirtualny – kupon dostępny dla Użytkownika w Serwisie mobilnym, zapisany w wyniku skorzystania z Oferty Specjalnej i dokonania wyboru, który można zamienić na Nagrodę i wykorzystać na udostępnione we Freshpodzie Posiłki, jeśli taka opcja dostępna jest w Aplikacji;

Logowanie/Zalogowanie – przez logowanie należy rozumieć logowanie Użytkownika do Aplikacji, w tym Logowanie do Serwisu mobilnego oraz Logowanie do Serwisu webowego/Logowanie do Urządzenia; Logowanie do Serwisu mobilnego wymaga podania przez Użytkownika numeru telefonu komórkowego oraz podlega przy każdym Logowaniu do Serwisu mobilnego weryfikacji za pomocą kodu weryfikacyjnego; Logowanie na Urządzeniu odbywa się poprzez zeskanowanie przez Użytkownika kodu QR wygenerowanego w Serwisie mobilnym po uprzednim zarejestrowaniu się w Aplikacji;

Monitoring – system kamer wbudowanych w Urządzenie stanowiący zabezpieczenie przed włamaniem, zniszczeniem Freshpoda, kradzieżą lub innym naruszeniem, oznaczony etykietą informacyjną umieszczoną bezpośrednio na Urządzeniu w sposób widoczny, na który Użytkownik wyraża zgodę rozpoczynając korzystanie z Freshpoda; zapisy Monitoringu mogą być wykorzystane przez AMM Systems do identyfikacji osoby Użytkownika wyłącznie w sytuacji stwierdzenia naruszenia Zasad i warunków użytkowania Freshpoda opisanych w Regulaminie oraz w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz na wyraźne polecenie organów władzy publicznej;

Nagroda – korzyść przyznana Użytkownikowi za korzystanie z Freshpoda, w tym m. in. za: dodawanie opinii o Posiłkach, dodawanie opinii o Freshpodzie, za regularne zakupy, za wielkość koszyka, rozumianą jako liczba Posiłków o znacznej wartości (określonej aktualnie w Aplikacji i dostępnej podczas Sesji Użytkownika, o której Użytkownik został poinformowany w Aplikacji), za którą Użytkownik dokonał Płatności podczas tej Sesji; Nagrody są ustalane przez AMM Systems i mogą to być dowolne lub konkretnie wskazane w Aplikacji i/lub w Koncie Użytkownika darmowe Posiłki, i/lub Posiłki oferowane w obniżonej cenie;

Odpowiedzialność – zakres odpowiedzialności opisany w § 5 Regulaminu;

Oferta Specjalna – oferta terminowa dostępna w Aplikacji przez określony w niej czas; Oferta Specjalna może być udostępniana w Usłudze i może być zmieniana i udostępniana bez konieczności zmiany Regulaminu po zaakceptowaniu Oferty Specjalnej przez Użytkownika poprzez skorzystanie z niej na Urządzeniu;

Operator płatności – podmiot zewnętrzny dostarczający usługę przetwarzania płatności bezgotówkowej, za pośrednictwem którego realizowane są Płatności, dostępny w danym Freshpodzie, z którego korzysta Użytkownik;

Płatności – opisane w § 4 Regulaminu zasady dokonywania płatności za Posiłek, w tym Płatności w Usłudze Benefit;

Posiłki – żywność i napoje stanowiące gotowe dania oferowane przez AMM Systems, w tym m.in.: śniadania, dania obiadowe, sałatki, napoje, przekąski, dostarczane przez AMM Systems oferowane na podstawie aktualnego menu dostępnego w Aplikacji; Posiłek może stanowić jedno i/lub wiele dań, o których mowa w poprzednim zdaniu;

Pracodawca – w rozumieniu niniejszego Regulaminu pracodawcą jest podmiot, który udostępnia Użytkownikom Benefit Usługę Benefit niezależnie od podstawy prawnej łączącego tego pracodawcę z Użytkownikiem Benefit stosunku prawnego;

Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655);

Regulamin – oznacza niniejszy dokument, z treścią którego Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i ją zaakceptować przed rozpoczęciem rejestracji do Aplikacji; akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie Umowy pomiędzy AMM Systems a Użytkownikiem;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Serwis mobilny – Aplikacja udostępniona Użytkownikowi do zainstalowania na urządzenia przenośne, w tym na smartfon,  dostępna dla systemu operacyjnego Android i iOS;

Serwis webowy – serwis internetowy dostępny na dotykowym ekranie Urządzenia, umożliwiający Użytkownikowi zapoznanie się z Urządzeniem Freshpod, zasadami jego działania, dostępnymi Usługami, Aplikacją, aktualnym asortymentem, menu oraz cennikiem Posiłków;

Serwis techniczny – Usługa realizowana przez AMM Systems na podstawie Zgłoszenia i/lub realizowana cyklicznie przez AMM Systems w celu prawidłowej pracy Aplikacji i/lub Urządzenia;

Sesja – przedział czasowy trwający od chwili gdy Użytkownik zostanie Zalogowany do Urządzenia do chwili Wylogowania Użytkownika z Freshpoda, rejestrujący w systemie administracyjnym Aplikacji przebieg czynności Użytkownika;

Siła wyższa – wystąpienie okoliczności, których żadna ze Stron Umowy nie mogła przewidzieć, takie jak m.in.: nieprzewidywalne, niespodziewane i niemożliwe do powstrzymania działania sił natury (m.in.: wichury, powodzie, huragany, pandemie) i/lub wypowiedzenie wojny, strajki, stany nadzwyczajne ogłoszone przez uprawnione organy państwowe;

Umowa – umowa zawarta pomiędzy AMM Systems a Użytkownikiem poprzez akceptację niniejszego Regulaminu;Urządzenie Freshpod, lub Freshpod lub Urządzenie – bezobsługowe urządzenie z komorą chłodniczą i/lub z komorą bez chłodzenia, zaprojektowane i wprowadzone na rynek przez AMM Systems, wyposażone w Aplikację oraz umożliwiające samodzielne nabywanie Posiłków oraz realizowanie Płatności przez Użytkowników, do którego Prawa autorskie posiada AMM Systems;

Usługa – usługi świadczone przez AMM Systems na rzecz Użytkownika, w tym Usługa Standard i/lub Usługa Benefit będąca Usługą Standard wraz z Benefitem;

Użytkownik – osoba fizyczna, mająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (nie ubezwłasnowolniona całkowicie), w tym osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z art. 15 i 20 Kodeksu Cywilnego; Użytkownik przez dokonanie rejestracji w Aplikacji zawiera z AMM Systems Umowę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; Użytkownik Benefit oraz Użytkownik Standard, do których łącznie odnoszą się postanowienia Regulaminu;

Użytkownik Benefit – Użytkownik korzystający z Usługi Benefit, współfinansowanej przez Pracodawcę na podstawie zasad odrębnie ustalonych pomiędzy Użytkownikiem Benefit a Pracodawcą;

Użytkownik Standard – Użytkownik korzystający z Usługi Standard w Urządzeniu udostępnionym na zasadach ustalonych w Regulaminie;

Wylogowanie – czynności kończące Sesję polegające na: dokonaniu i zatwierdzeniu Płatności i naciśnięciu przez Użytkownika przycisku “Wyloguj, “Zakończ” lub innym sformułowaniu widocznym na dotykowym ekranie Freshpoda wskazującym na zakończenie czynności w Urządzeniu, automatycznym wylogowaniu Użytkownika po upływie okresu bezczynności w ustalonym dla danego Freshpoda czasie od braku aktywności w Serwisie webowym;

Zgłoszenie – Zgłoszenie serwisowe, zgłoszenie Reklamacji, lub inne zgłoszenie, o którym mowa w Regulaminie przyjmowane w godzinach 8:00-16:00 w Dni Robocze przez AMM Systems na adres poczty elektronicznej help@freshpod.pl lub telefonicznie na numer 695 460 007 lub poprzez Zgłoszenie dokonane w Serwisie mobilnym.

§ 2 Zasady i warunki korzystania z Freshpoda oraz Aplikacji

 1. Korzystanie z Freshpoda i Usług dostępnych w Aplikacji odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik przy korzystaniu z Freshpoda jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w tym do poszanowania dobrych obyczajów oraz postępowania zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi u Usługodawcy oraz do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim danych dostępowych do Konta, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Freshpoda przez Użytkownika możliwe jest po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacji warunków Regulaminu, który dostępny jest w Aplikacji. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Aplikacji.
 4. Korzystanie z Freshpoda możliwe jest dla zarejestrowanych i Zalogowanych Użytkowników posiadających Konto w Aplikacji. Do rejestracji Konta w Usłudze Standard wymagane jest posiadanie urządzenia przenośnego – smartfona, podanie numeru telefonu komórkowego przez Użytkownika, który jest jednocześnie unikatowym loginem Użytkownika potwierdzonym przy każdym Logowaniu kodem weryfikacyjnym, otrzymywanym SMS-em na podany przez Użytkownika numer telefonu. Konto w Usłudze Benefit wymaga dodatkowo podania adresu e-mail (np. firmowego) do Konta w Usłudze Standard.
 5. Użytkownik po prawidłowym Zalogowaniu do Urządzenia rozpoczyna Sesję, i może przeglądać Posiłki dostępne w Urządzeniu, zdecydować o wyborze Posiłku i dokonaniu Płatności, lub odłożyć Posiłek i zrezygnować z Płatności.
 6. Podczas Sesji Użytkownik może wielokrotnie zwalniać zamek Freshpoda poprzez naciśnięcie przycisku i przeglądać, pobierać, odkładać Posiłki do chwili zrealizowania Płatności lub rezygnacji z zakupu Posiłku.
 7. W przypadku rezygnacji z zakupu bez dokonania Płatności oraz bez wyboru komunikatu “Przerwij transakcję” po samoistnym zamknięciu drzwi Urządzenia, Użytkownik zostanie automatycznie Wylogowany po określonym w danym Urządzeniu okresie bezczynności, Sesja tego Użytkownika zakończy się.
 8. W przypadku rezygnacji z zakupu, Użytkownik zobowiązany jest odłożyć Posiłek na półkę Urządzenia, jeśli uprzednio wyjął go z Urządzenia.
 9. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na zakup Posiłku zobowiązany jest do zeskanowania kodu kreskowego lub QR z wybranego Posiłku w Urządzeniu. Po prawidłowym zeskanowaniu kodu kreskowego lub QR Użytkownik może przejść do Płatności, o których mowa w § 4 Regulaminu lub może usunąć wybrany wcześniej Posiłek w Serwisie webowym, otworzyć drzwi i wyjąć nowy Posiłek lub anulować transakcję.
 10. AMM Systems zapewnia Dostęp do Urządzenia, w tym dostęp do zasilania oraz do sieci Internet i/lub Ethernet na podstawie odrębnie zawartych umów.
 11. Korzystanie z Aplikacji i Urządzenia może wymagać zgody Użytkownika, w szczególności:
  1. Zgody marketingowej;
  2. Zgody na autoryzację Płatności;
  3. Zgody do zarządzania danymi do rachunków;
  4. Zgody na zbieranie preferencji żywieniowych;
  5. innych zgód, o ile wymagane są w Aplikacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika w ramach korzystania z Urządzenia i Usług treści o charakterze bezprawnym, stanowiących naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, lub godzących w dobra osobiste innych Użytkowników i/lub osób trzecich.
 13. Użytkownik, który poweźmie wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona za pośrednictwem Aplikacji i/lub Usług jest niezgodna z prawem lub Regulaminem, może zgłosić ten fakt Usługodawcy na adres poczty elektronicznej help@freshpod.pl, dokonując Zgłoszenia naruszeń.
 14. W przypadkach umiejscowienia Urządzeń Freshpod w miejscach ze słabym zasięgiem sieci komórkowej AMM Systems może udostępnić sieć WiFi Użytkownikom w ramach Urządzenia Freshpod w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Freshpoda. Zakres, cel oraz okres przetwarzania danych osobowych związanych z udostępnieniem sieci WiFi odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności (dostępnej pod adresem: https://freshpod.pl/polityka-prywatnosci-uslugi/).


§ 3 Dostępne funkcjonalności

 1. Użytkownik korzysta z następujących funkcjonalności dostępnych w Urządzeniu i w Aplikacji:
  1. Przeglądanie informacji o Posiłkach w Serwisie webowym i w Serwisie mobilnym;
  2. Przeglądanie listy Urządzeń w Serwisie mobilnym;
  3. Przeglądanie stanu zaopatrzenia wybranego Freshpoda w Posiłki;
  4. Dokonywanie transakcji i Płatności;
  5. Dodawanie opinii;
  6. Dodawanie metody Płatności;
  7. Przeglądanie liczby punktów lojalnościowych (Freshpodsy), dostępnych w Aplikacji;
  8. Przeglądanie przez Użytkowników historii dokonywanych zakupów;
  9. Przeglądanie Freshpodsów i wykorzystywanie ich np. aktywowanie wirtualnych Kuponów dostępnych w Aplikacji, o których mowa w § 12 oraz zgodnie z aktualną ofertą Usługodawcy;
  10. Polecanie Aplikacji nowym Użytkownikom;
  11. Zgłaszanie uwag;
  12. Przeglądanie informacji o Aplikacji i jej wersji;
  13. Otrzymywanie Nagród za polecenia oraz aktywność w zakupach Posiłków, w tym za wielkość koszyka;
  14. Aktywowanie kodów i bonów rabatowych innych niż Freshpodsy;
  15. Przeglądanie szczegółów Posiłków, takich jak m.in.: rodzaj produktu, gramatura produktu, liczba kalorii, makroskładniki, alergeny, rodzaj kuchni, rodzaj diety, tagi;
  16. Przeglądanie liczby dostępnych sztuk poszczególnych Posiłków;
  17. Sprawdzanie ceny;
  18. Przeglądanie Instrukcji Freshpoda;
  19. Wyszukiwanie kontaktu do Zgłoszeń serwisowych i do uzyskiwania pomocy bez możliwości dokonania Zgłoszenia;
  20. Wybór języka;
  21. Indywidualne powiadomienia Użytkowników przesyłane na podstawie preferencji żywieniowych oraz historii dokonywanych zakupów Użytkownika.
 2. Jeżeli Użytkownik nie posiada Konta lub nie jest Zalogowany, ma dostęp do następujących funkcji w Urządzeniu:
  1. Przeglądanie dostępnych w momencie przeglądania Posiłków;
  2. Przeglądanie szczegółów Posiłków, takich jak m.in.: ilość kalorii, składniki, waga;
  3. Przeglądanie liczby dostępnych sztuk poszczególnych Posiłków;
  4. Sprawdzanie ceny Posiłku;
  5. Przeglądanie Instrukcji Freshpoda;
  6. Wyszukiwanie kontaktu do Zgłoszeń serwisowych i do uzyskiwania pomocy bez możliwości dokonania Zgłoszenia;
  7. Wybór języka;
 3. Użytkownik może dokonać Zgłoszenia poprzez formularz dostępny w Serwisie mobilnym wraz z podaniem opisu zaistniałej sytuacji.
 4. Urządzenie i Aplikacja podlegają stałym testom i rozbudowie, co może wpłynąć na zmiany w dostępnych funkcjonalnościach, o czym Użytkownik jest na bieżąco informowany za pośrednictwem swojego Konta w Aplikacji i/lub adresu e-mail.

§ 4 Płatności

 1. Wybór metody Płatności uzależniony jest od dodania przez Użytkownika wybranej w Aplikacji opcji Płatności po zarejestrowaniu Konta.
 2. Po wyborze, pobraniu Posiłku z Urządzenia oraz zeskanowaniu Posiłku, Użytkownik dokonuje wyboru formy Płatności z dostępnych w danym Urządzeniu, z którego w tym czasie korzysta.
 3. Dostępne dla Użytkownika metody Płatności:
  1. Terminal Płatniczy, jeżeli dane Urządzenie obsługuje Płatności za pomocą Terminala Płatniczego i/lub;
  2. Blik i/lub;
  3. Potrącenie przez Pracodawcę z wynagrodzenia Użytkownika Benefit i/lub;
  4. Płatność kartą płatniczą, dodaną przez Użytkownika do Aplikacji. Dostępne karty płatnicze:
   1. Visa;
   2. Mastercard.
 4. Płatności mogą być dokonywane w dowolnej walucie, zgodnie z wybraną metodą Płatności, z wyłączeniem metody określonej w § 4 ust. 4 lit. c powyżej. Za Płatności dokonywane w innych walutach niż PLN mogą być pobierane dodatkowe opłaty, np. opłata za przewalutowanie, które są niezależne od AMM Systems.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A. Zapoznaj się z regulaminem PayU, dostępnym pod adresem: https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf, lub za pośrednictwem innego Operatora Płatności.
 6. W celu dokonania Płatności za pomocą Płatności automatycznej Użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie danych karty płatniczej (Visa, Mastercard) podczas rejestracji Konta w Aplikacji. Dane te są gromadzone w systemie PayU do czasu usunięcia danych karty lub usunięcia Konta Użytkownika, a Użytkownik podając je wyraża zgodę na ich przetwarzanie dokonując akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności (dostępnej pod adresem: https://freshpod.pl/polityka-prywatnosci-uslugi/).
 7. W trakcie realizacji płatności Użytkownik może zostać poproszony o dodatkową autoryzację płatności 3DS lub CVV. Autoryzacji należy dokonać w Serwisie mobilnym, potwierdzając płatność w banku powiązanym z kartą lub wprowadzając kod CVV karty, przy pomocy której dokonuje płatności. Obie metody autoryzacji płatności mogą wystąpić jednocześnie.
 8. W przypadku odrzucenia Płatności, wyświetli się komunikat o niepowodzeniu płatności, a Użytkownik może ponowić Płatność dokonując wyboru tej samej lub innej metody Płatności, jeśli jest dostępna na Urządzeniu.
 9. W przypadku braku możliwości dokonania Płatności pomimo aktywnego Konta oraz wybranej metody Płatności i dostępu do środków na rachunku Użytkownika, na dotykowym ekranie Freshpoda może wyświetlić się komunikat o błędzie, który przerywa Sesję i uniemożliwia dokonanie zakupu, a Użytkownik jest zobowiązany odłożyć Posiłek, jeśli uprzednio go wyjął z Urządzenia i zeskanował.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do zakończenia Sesji poprzez wybór komunikatu na ekranie Freshpoda np. “Zakończ”, “Wyloguj” lub o podobnym znaczeniu, niezależnie od tego czy Użytkownik nabył Posiłek i dokonał Płatności, czy też odłożył Posiłek do Urządzenia bez dokonania Płatności.
 11. Niezależnie od przyczyn braku możliwości dokonania Płatności Użytkownik jest zobowiązany do odłożenia Posiłku na miejsce, z którego pobrał Posiłek z Urządzenia.
 12. Potwierdzenie dokonania Płatności zostanie wyświetlone na ekranie dotykowym Urządzenia wraz z komunikatem o zrealizowanej Płatności.
 13. Aby otrzymać fakturę, Użytkownik przy rejestracji Konta podaje dane potrzebne do wystawienia przez AMM Systems faktury VAT.
 14. Użytkownik otrzyma fakturę po zakończeniu transakcji. Dokument faktury VAT zostanie przesłany do 15 minut od chwili zatwierdzenia Płatności na podany, podczas rejestracji do Aplikacji, adres mailowy.
 15. Użytkownik w Aplikacji ma dostęp do historii zakupów w Urządzeniu, co oznacza dostęp do niektórych danych z przebiegu Sesji. Zakup oznacza dokonanie transakcji z pomyślnie zrealizowaną Płatnością.
 16. Przebieg Sesji zostaje zarejestrowany w Aplikacji oraz Monitoringu w celu prawidłowego zrealizowania Płatności a AMM Systems zastrzega możliwość weryfikacji Sesji Użytkownika np. w celu sprawdzenia pobrania odpowiedniego Posiłku wybranego z menu oraz dokonania Płatności za zamówiony i pobrany Posiłek.
 17. Jeżeli jakakolwiek z dostępnych na danym Urządzeniu metod Płatności pochodzi od Operatora płatności na Urządzeniu Użytkownik akceptuje regulamin Operatora płatności na Urządzeniu.
 18. Za dokonanie Płatności uważa się wyświetlenie na ekranie dotykowym Urządzenia komunikatu o zrealizowanej Płatności oraz uznanie rachunku AMM Systems.
 19. W Usłudze Standard Użytkownik uiszcza cenę za Posiłek oferowany w Urządzeniu, z uwzględnieniem Ofert specjalnych.
 20. W Usłudze Benefit, Użytkownik Benefit uiszcza cenę za Posiłek oferowany w Urządzeniu z uwzględnieniem Ofert specjalnych i z uwzględnieniem limitu Benefitu przyznanego przez Pracodawcę Użytkownikowi Benefit na zasadach określonych w umowie pomiędzy Pracodawcą a Użytkownikiem Benefit.
 21. Rozliczenia w Usłudze Benefit realizowane są cyklicznie na podstawie wewnętrznych zasad przyjętych pomiędzy Pracodawcą a Użytkownikiem Benefit.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. AMM Systems nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania przez Użytkownika z Urządzenia i Aplikacji.
 2. AMM Systems nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m. in. w wyniku:
  1. niezawinionego przez AMM Systems braku dostępności Aplikacji i/lub Urządzenia, w tymi ciągłości dostarczania Posiłków;
  2. działania Siły wyższej;
  3. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji Użytkowników, w tym w szczególności Użytkowników Benefit;
  4. wykorzystania udostępnionych Użytkownikowi informacji autoryzujących dostęp do Konta przez podmioty trzecie (np. udostępnienie hasła osobom trzecim);
  5. działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które AMM Systems nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec.
 3. W przypadku przerwy w Dostępie do Aplikacji AMM Systems zobowiązana jest, o ile to możliwe, niezwłocznie usunąć występującą przeszkodę, choćby nie ponosiła winy.
 4. AMM Systems nie ponosi odpowiedzialności za działanie i/lub niedziałanie poszczególnych lub wszystkich funkcjonalności opisanych w § 3 Regulaminu, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 5. Użytkownik odpowiedzialny jest za użytkowanie Urządzenia i Aplikacji zgodnie z jego przeznaczeniem i Instrukcją dla Użytkownika oraz poleceniami wyświetlanymi na ekranie dotykowym Freshpoda.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Użytkownika, AMM Systems lub osoby trzecie powstałą z winy Użytkownika w wyniku naruszenia niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Użytkownik nabywa Posiłki wyłącznie na własną odpowiedzialność, w tym dokonuje zakupu Posiłków po zapoznaniu się z opisem składników użytych do przygotowania Posiłku, w tym występujących w Posiłkach alergenów oraz zobowiązuje się do zakupu Posiłków wyłącznie w terminie spożycia wskazanym na Posiłku.
 8. W przypadku pobrania Posiłku (pomimo zablokowania przez AMM Systems w Aplikacji możliwości dokonania jego zakupu) przez Użytkownika, AMM Systems nie ponosi odpowiedzialności za spożycie takiego Posiłku oraz za szkody powstałe we wskazanych okolicznościach, a Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku kradzieży Posiłku.
 9. AMM Systems nie ponosi odpowiedzialności za subiektywną ocenę jakości Posiłków rozumianą jako walory smakowe, dokonywaną przez Użytkownika, a także walory estetyczne czy gramaturę Posiłku o ile waga nie była sprzeczna z gramaturą podaną na opakowaniu, a fakt ten został stwierdzony i udokumentowany przez Użytkownika poprzez dokonanie Zgłoszenia. Niemniej AMM Systems gromadzi dane preferencji Użytkowników, które mogą przyczynić się do dostarczania Posiłków zależnie od wybieranych przez Użytkowników preferencji.
 10. AMM Systems ponosi odpowiedzialność za stwierdzoną i udowodnioną szkodę wyrządzoną Użytkownikowi, jeżeli ponosi winę.
 11. AMM Systems nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeśli nie ponosi winy.
 12. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiadomości o szkodzie doznanej przez osobę trzecią i/lub powstałą w Aplikacji i/lub Urządzeniu powinien przesłać AMM Systems Zgłoszenie, wskazując w nim, o ile to możliwe, okoliczności wyrządzenia szkody, identyfikator Urządzenia, jego lokalizację. Tego rodzaju Zgłoszenie może być dokonane przez Użytkownika niezależnie od rodzaju Usługi.
 13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę związaną z pobieraniem z Freshpoda innego/ych Posiłku/Posiłków, niż te, co do których dokonał Płatności lub pobraniem Posiłku bez dokonania Płatności i podlega weryfikacji poprzez Monitoring i rejestrację przebiegu Sesji.
 14. AMM Systems zastrzega możliwość dochodzenia roszczeń w sytuacji wyrządzenia szkody, w tym powstałej w wyniku kradzieży Posiłku/ów, wandalizmu i/lub innej szkody wyrządzonej AMM Systems, Użytkownikowi lub osobom trzecim. Dochodzenie roszczeń może być wspierane danymi z Monitoringu oraz identyfikacji Użytkownika podczas Sesji. AMM Systems może skontaktować się z Użytkownikiem poprzez zarejestrowany w Aplikacji adres e-mail oraz numer telefonu w celu uzyskania wyjaśnień. Do czasu wyjaśnienia AMM Systems może wstrzymać się ze świadczeniem Usługi dla takiego Użytkownika.
 15. AMM Systems nie jest związany jakimikolwiek terminami wyznaczonymi przez Użytkownika, a Użytkownik nie przysługuje prawo zgłaszania roszczeń, w tym finansowych w związku z przerwą w działaniu Aplikacji i/lub Urządzenia, w szczególności w związku z czynnościami dotyczącymi serwisowania, aktualizacji oraz usuwania błędów i usterek, o  których mowa w § 8 Zapewnienia i gwarancje.
 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, odpowiedzialność AMM Systems określona jest w powszechnie obowiązujących przepisy prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

§ 6 Bezpieczeństwo

 1. AMM Systems oświadcza, że Freshpod spełnia normy m.in.: dla urządzeń chłodniczych a Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i posiada stosowne zezwolenia oraz certyfikaty.
 2. AMM Systems oświadcza, że Freshpod jest urządzeniem bezpiecznym i korzysta ze stałego dostępu do zabezpieczonej i podlegającej okresowym kontrolom sieci zasilającej, jak również dostępu do sieci Internet i/lub Ethernet, która umożliwia prawidłowy przebieg Sesji oraz bezpieczną realizację Płatności, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 3. AMM Systems oświadcza, że Urządzenie jest monitorowane za pomocą Monitoringu, a Użytkownik rozpoczynając Sesję na Urządzenia wyraża zgodę na nagrywanie jego wizerunku podczas Sesji. Stosowna informacja znajduje się bezpośrednio na Urządzeniu.
 4. AMM Systems oświadcza, że Monitoring służy wyłącznie zachowaniu bezpieczeństwa Użytkownika oraz AMM Systems, oraz osób trzecich.
 5. Posiłki przechowywane są w Urządzeniu w odpowiedniej temperaturze i maksymalnie do upływu okresu ich przydatności do spożycia zastrzeżonym na opakowaniu.
 6. AMM Systems dokłada należytej staranności przy przygotowywaniu i dostarczaniu Posiłków, w szczególności przestrzega i/lub nadzoruje przestrzeganie (przez podmioty współpracujące z AMM Systems) wszelkich przepisów prawa obowiązujących w produkcji oraz dostarczaniu żywności.
 7. Posiłki są bezpiecznie zapakowane i oznaczone, w szczególności co do użytych w nich składników, w tym alergenów, terminu przydatności Posiłku do spożycia, zawierają oznaczenie partii Posiłku, skład, wagę oraz nazwę Posiłku, a także oznaczone są kodem QR wymaganym do zeskanowania w Urządzeniu.
 8. Dostawy Posiłków do Urządzenia realizowane są zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225) oraz przepisami innych aktów prawnych, do których odnosi się ta Ustawa, w tym zgodnie z przepisami prawa żywnościowego w zakresie zasad dostarczania żywności przeznaczonej do spożycia dla ludzi.
 9. Dostawy realizowane są odpowiednio przygotowanymi do przewożenia żywności pojazdami, zatwierdzonymi przez odpowiednią stację sanitarno-epidemiologiczną.

§ 7 Reklamacje

 1. Użytkownik składa Reklamację w drodze dokonania Zgłoszenia w terminie 24 godzin od zaistnienia przyczyny Reklamacji. w przypadku Użytkownika Standard do Zgłoszenia Reklamacji konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu Użytkownika.
 2. AMM Systems rozpatruje Reklamację w terminie 14 dni od otrzymania Zgłoszenia i przekazuje informacje Użytkownikowi o powziętej decyzji. w przypadku braku kontaktu (telefonicznego i/lub mailowego) AMM Systems z Użytkownikiem w terminie 14 dni, o których mowa w zdaniu poprzednim, Reklamację uznaje się za zasadną.
 3. Uznając Reklamację Zgłoszoną przez Użytkownika za zasadną, AMM Systems może obniżyć cenę za Posiłek, lub dokonać zwrotu zrealizowanej Płatności lub części Płatności w terminie 14 dni od Zgłoszenia Reklamacji na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika lub udzielić innej korzyści Użytkownikowi w ramach aktualnie dostępnej oferty AMM Systems.

§ 8 Zapewnienia i gwarancje

 1. AMM Systems gwarantuje, że dokłada należytej staranności w doborze Posiłków, w szczególności w zakresie jakości i różnorodności dobieranych składników, ich pochodzenia, ustalania wartości odżywczych oraz informowania o zawartych w Posiłkach składnikach różnego pochodzenia (np. mlecznego, zwierzęcego, wegańskiego, składników zawierających alergeny oraz innych składników żywieniowych) ważnych dla zbilansowanej diety, a także w zakresie kompletowania asortymentu do Freshpoda oraz zapewnia aby Posiłki miały najwyższą jakość kulinarną, smakową oraz estetyczną.
 2. AMM Systems zapewnia aby Posiłki były zgodne z preferencjami Użytkowników stale korzystających z Freshpoda i współpracuje w tym celu z profesjonalnymi podmiotami przygotowującymi i dostarczającymi Posiłki do Freshpoda/ów.
 3. AMM Systems zapewnia, że Posiłki są przygotowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi jakości produktów i składników w nich zawartych oraz, co do warunków, w jakich są przygotowywane, znakowane, pakowane oraz dostarczane do Urządzenia na bieżąco.
 4. AMM Systems dokłada należytej staranności aby w Urządzeniu znajdowały się wyłącznie Posiłki z aktualną datą przydatności Posiłku do spożycia i uniemożliwia zakup Posiłku po upływie terminu przydatności do spożycia, jeśli z jakichkolwiek przyczyn taki Posiłek znajdował się w Urządzeniu.
 5. AMM Systems przyjmuje Zgłoszenia Użytkowników dotyczące jakości Posiłków, dostępnego asortymentu, zniszczonego lub uszkodzonego opakowania Posiłku oraz terminu przydatności Posiłku do spożycia w ramach Reklamacji na podstawie Zgłoszenia.
 6. W celu zapewnienia najwyższej jakości i zadowolenia Użytkowników korzystających z Posiłków, AMM Systems przyjmuje opinie Użytkowników, które umożliwiają dobór najlepszych Posiłków do danego Urządzenia.
 7. AMM Systems gwarantuje, że Aplikacja zapewnia bezpieczne i zgodne z RODO gromadzenie preferencji Użytkownika w zakresie oferty Posiłków i przedstawia w Koncie Użytkownika możliwe propozycje Posiłków rekomendowane dla danego Użytkownika.
 8. AMM Systems zapewnia o stałej aktualizacji Aplikacji i przeprowadzaniu okresowych przeglądów Urządzenia.
 9. Korzystanie z Aplikacji gwarantuje bezpieczeństwo danych Użytkownika i zapewnia zgodność z 
 10. AMM Systems zapewnia, że Urządzenia są cyklicznie serwisowane, w celu zapewnienia ich poprawnej pracy, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania ani wyznaczania AMM Systems terminów do dokonywania takich czynności.
 11. AMM Systems dostarcza Aplikację wolną od wad i zapewniającą prawidłowe korzystanie z Aplikacji przez Użytkowników. AMM Systems dokonuje aktualizacji napraw błędów i usterek wynikających z doskonalenia Aplikacji stosownie do planu produkcyjnego przewidzianego w toku działalności AMM Systems, w tym dokonywanie przez AMM Systems uaktualnień wersji Aplikacji usprawniających Aplikację (typu upgrade i update).
 12. AMM Systems dokłada należytej staranności dla zapewnienia dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, o których mowa w § 3 Dostępne funkcjonalności. AMM Systems może dowolnie udostępniać niektóre i/lub wszystkie funkcjonalności, w szczególności może uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcjonalności, w szczególności z powodu zmian technologicznych i sposobu korzystania z takich funkcjonalności przez Użytkowników oraz dodawać nowe lub modyfikować dotychczasowe funkcjonalności.
 13. W przypadkach, o których mowa w ust. 12 powyżej AMM Systems zobowiązuje się do poinformowania o dokonywanych zmianach w dostępnych funkcjonalnościach opisanych w  § 3 Regulaminu.
 14. AMM Systems zobowiązuje się do zapewnienia stałego podnoszenia bezpieczeństwa działania Aplikacji i Urządzenia.

§ 9 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z opisem Posiłku zamieszczonym na opakowaniu, w tym z produktami użytymi do jego przygotowania, w szczególności występującymi w Posiłku alergenami oraz przed zakupem sprawdzić termin przydatności do spożycia Posiłku.
 2. W przypadku, gdy w ocenie Użytkownika w Urządzeniu znajduje się Posiłek, którego termin przydatności do spożycia minął i/lub z innych przyczyn nie nadaje się do spożycia, pomimo zablokowania przez AMM Systems możliwości zakupu takiego Posiłku, Użytkownik powinien poinformować AMM Systems o wystąpieniu takich okoliczności dokonując Zgłoszenia.
 3. Zabrania się Użytkownikowi nabywania i spożywania Posiłków po upływie daty przydatności Posiłku do spożycia, a AMM Systems nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną w ten sposób szkodę.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia działania Aplikacji i/lub Urządzenia Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie do dokonania Zgłoszenia w celu szybkiego przywrócenia działania Aplikacji i Urządzenia. Jeśli nie jest możliwe dokonanie Zgłoszenia, Użytkownik powinien skontaktować się z AMM Systems telefonicznie na nr 695 460 007.
 5. Użytkownik niezwłocznie informuje AMM Systems o zdarzeniach, w wyniku których w ocenie Użytkownika Posiłki mogą nie być zdatne do spożycia pomimo braku upływu terminu do ich spożycia a także w sytuacji podejrzenia, że Posiłek mógłby wyrządzić szkodę Użytkownikowi i/lub osobie trzeciej pomimo zapoznania się ze składem i prawidłowym terminem do spożycia Posiłku.

§ 10 Prawa autorskie i Licencja

 1. Pomysłodawcą, autorem Urządzenia i Aplikacji posiadającym prawa osobiste i majątkowe do Urządzenia i Aplikacji jest AMM Systems.
 2. Wszelkie rozwiązania informatyczne, w tym Aplikacja jak również Urządzenie podlegają ochronie prawnej na podstawie Prawa autorskiego.
 3. Korzystanie z treści udostępnianych w Aplikacji i na Urządzeniu, w tym ze znaków graficznych i innych materiałów autorskich są bezprawne i zakazane bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody AMM Systems oraz mogą skutkować wszczęciem postępowania sądowego przeciwko dopuszczającym się ich naruszania.
 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności Prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych w Aplikacji stanowią własność AMM Systems. Wykorzystanie w całości lub części treści lub elementów zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie prawa.
 5. AMM Systems udziela niewyłącznej, nieodpłatnej oraz ograniczonej w czasie do okresu trwania Umowy, licencji do korzystania z Aplikacji na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 6. Bez uprzedniej pisemnej zgody AMM Systems Użytkownik nie może:
  1. wykorzystywać (kopiować w całości ani w części) Aplikacji lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
  2. modyfikować (części) Aplikacji ani włączać jej do treści innych opracowań;
  3. udzielać sublicencji bez uzyskania pisemnej zgody AMM Systems,
  4. nie jest uprawniony do przekazania Aplikacji do korzystania osobom trzecim pod tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym, ani w całości ani w części, na podstawie innego tytułu prawnego;
  5. powielać lub w innej formie rozpowszechniać Aplikacji ani odpłatnie ani nieodpłatnie;
  6. żądać udostępnienia wersji instalacyjnych lub kodów źródłowych oprogramowania będącego podstawą funkcjonowania Aplikacji, ani też jakiegokolwiek rozpowszechnienia elementów graficznych lub tekstowych składających się na Aplikację;
  7. publicznie rozpowszechniać Aplikacje, bez zgody Licencjodawcy.
 7. Udostępnienie informacji lub materiałów AMM Systems jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez AMM Systems tych informacji lub materiałów wedle własnego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw ani Użytkowników ani osób trzecich.
 8. Licencja udzielona zostaje do korzystania z Aplikacji na Freshpodzie za pomocą nadanego Użytkownikowi Konta.
 9. Udzielona Licencja uprawnia Użytkownika do korzystania z Aplikacji poprzez nieograniczone wyświetlanie i korzystanie z dostępnych funkcjonalności w każdym czasie trwania Umowy, poprzez:
  1. rejestrację w Koncie;
  2. przeglądanie treści zawartych w Aplikacji;
  3. korzystanie z pozostałych funkcji Aplikacji, które są dostępne w trakcie użytkowania Aplikacji, w tym korzystania z wersji usprawniających Aplikację, typu upgrade i update i nie stanowią one odrębnej licencji oraz innych modyfikacji i ulepszeń dokonywanych przez AMM Systems.

§ 11 Wymagania techniczne i środki zabezpieczeń

 1. AMM Systems umożliwia dostęp do Serwisu mobilnego na urządzenia z systemem operacyjnym iOS lub Android.
 2. Do poprawnego korzystania z Serwisu mobilnego niezbędny jest dostęp do urządzenia mobilnego oraz do sieci Internet.
 3. AMM Systems informuje, że w przypadku dokonania przez Użytkownika lub inne osoby zmian w posiadanym systemie operacyjnym, indywidualnej konfiguracji urządzenia Użytkownika, zainstalowaniu (lub korzystaniu) na tym urządzeniu z innego programu komputerowego, mającego wpływ na działanie Aplikacji mobilnej, może ona nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy. AMM Systems informuje, że w powyższych przypadkach może okazać się niemożliwym korzystanie z Aplikacji albo nastąpi ograniczona możliwość korzystania.
 4. Koszty połączenia z siecią Internet obciążają Użytkownika, stosownie do treści umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym.

§ 12 Promocje i program Freshpods

 1. AMM Systems dokonuje wszelkich starań w niemarnowaniu żywności, o której mowa w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, choć nie jest do tego zobowiązany na podstawie tej Ustawy. w szczególności promuje Posiłki z krótką datą do spożycia, które może oferować w obniżonych cenach oraz informuje o tym Użytkowników w Aplikacji, w celu promowania oraz edukowania i informowania w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności.
 2. Użytkownik jest na bieżąco informowany o Posiłkach znajdujących się w danym Urządzeniu w korzystnej cenie (Promocyjna Cena Posiłku).
 3. Usługa Benefit zapewnia Użytkownikom Benefit skorzystanie z dofinansowania Posiłków na poziomie ustalonym przez Pracodawcę z Użytkownikiem Benefit.
 4. Użytkownik może być nagradzany za aktywne dokonywanie zakupów w Urządzeniu oraz za przesyłanie opinii o Urządzeniu i Posiłkach oraz polecanie Freshpoda nowym użytkownikom.
 5. Użytkownik może:
  1. otrzymać Kupon wirtualny do wykorzystania we Freshpodzie z określonym w nim terminie do wykorzystania;
  2. kolekcjonować Freshpodsy, które naliczają się każdorazowo przy dokonanym zakupie Posiłku adekwatnie do liczby wydanych PLN i są podawane w Aplikacji.
 6. Freshpodsy mogą być wykorzystywane przez okres ich przydatności, do dokonywania zakupów we Freshpod Użytkownik jest informowany o przysługującym mu okresie do wykorzystania Freshpodsów i ich liczbie na podstawie aktualizacji dokonywanych przez AMM Systems w Aplikacji. o ile Użytkownik nie został poinformowany o okresie ważności Freshpodsów, okres ich obowiązywania wynosi od 1 stycznia do 31 grudnia roku, w którym Freshpodsy były gromadzone.
 7. AMM Systems prowadzi akcje wymiany Freshpodsów na Nagrody, które aktualnie udostępnia w Aplikacji i informuje o tych akcjach Użytkowników.
 8. Użytkownik może sprawdzić stan swoich Freshpodsów na swoim Koncie w każdym czasie.
 9. Użytkownik może skorzystać z oferty powiadamiania o dostępnych Posiłkach dedykowanych dla tego Użytkownika, o ile Użytkownik w Aplikacji wybrał taką funkcję.

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1. AMM Systems informuje, że przetwarza dane osobowe w związku z udostępnieniem Urządzenia i korzystaniem z Aplikacji oraz dostępnych metod Płatności oraz w oparciu o wymagane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. AMM Systems w niektórych wypadkach może udostępniać dane osobowe wyłącznie w przypadkach ściśle określonych prawem, w szczególności na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji oraz w celu dokonania rozliczeń z Użytkownikami Benefit.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownikowi nie przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy z uwagi na charakter świadczonych przez Usługodawcę Usług.
 2. Do Usług świadczonych w Urządzeniu i przy użyciu Aplikacji nie stosuje się przepisów o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość.
 3. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika może nastąpić w każdym czasie i wymaga usunięcia Konta w Serwisie mobilnym, tj. kliknięcia przez Użytkownika w przycisk „Usuń konto” (który znajduje się w zakładce „Konto”) wraz z zatwierdzeniem tej czynności.
 4. AMM Systems może zaprzestać świadczenia usług niezależnie od przyczyn w każdym czasie.
 5. AMM Systems może dokonać zmian w Regulaminie z powodu zmian przepisów prawa, zmian technologicznych, zmiany zasad dotyczących świadczenia usług dla Użytkowników.
 6. O zmianach niniejszego Regulaminu AMM Systems poinformuje Użytkownika w Aplikacji i/lub na podany przez Użytkownika adres e-mail na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie wskazując treść proponowanych zmian. Do czasu wejścia nowych/zmienionych postanowień Regulaminu, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią proponowanych zmian i w przypadku zgody, dokonać akceptacji w Aplikacji lub zaprzestać korzystania z Aplikacji, w sposób określony w ust. 3 powyżej.
 7. Regulamin obowiązuje od 13 października 2023 r.