logo freshpod

Polityka Prywatności Usługi

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa ogólne warunki i zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Freshpoda oraz Usług świadczonych przez Usługodawcę dla Użytkowników za pośrednictwem Urządzenia oraz Aplikacji.
 2. Przez Administratora danych osobowych należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 3. Wszelkie inne pojęcia nie zdefiniowane powyżej w ust. 2, a pisane wielką literą zostały zdefiniowane w Regulaminie Freshpod dla Użytkownika.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 13 października 2023 r.

§ 2 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Freshpod za pośrednictwem Urządzenia i Aplikacji jest AMM Systems Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000314727, NIP: 895-193-26-64 oraz REGON: 020843579.

§ 3 Zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika

 1. Przetwarzamy dane osobowe do rejestracji i utworzenia przez Użytkownika Konta , które obejmują: numer telefonu, kod weryfikacyjny, imię, nazwisko, email, adres (ulica, numer, miejscowość, kod pocztowy) oraz jeżeli dotyczy: nazwa firmy, NIP firmy.
 2. Użytkownik może wprowadzić także informacje o swoich preferencjach żywieniowych: rodzaj diety, informacje o alergiach, ulubiony rodzaj kuchni, ulubione smaki.
 3. Użytkownik może wprowadzić także informacje o swoich preferencjach dotyczących Usługi, jak ulubione Posiłki czy wybrać Urządzenia Freshpod, z których korzysta i podać ich lokalizację.
 4. Podczas realizacji Usługi gromadzone są dane dotyczące zakupionych Posiłków i transakcji Użytkownika: kod Posiłku, rodzaj Posiłku, liczba Posiłków, cena Posiłku, informacje o promocji, data i czas transakcji, Urządzenie Freshpod, metoda Płatności (karta/płatność mobilna/BLIK) oraz informacje o statusie Płatności.
 5. Możemy gromadzić w Aplikacji cztery ostatnie cyfry numeru karty płatniczej oraz datę jej ważności karty w celu ułatwienia identyfikacji karty dla Użytkownika. Natomiast informacje podawane podczas wprowadzania karty płatniczej są gromadzone w systemach operatora Płatności, jakim jest PayU.
 6. Gromadzimy dane do wystawienia dokumentu zakupu, które obejmują dane podane w ust. 4 powyżej oraz imię, nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy, NIP (opcjonalnie), nazwa firmy (opcjonalnie)
 7. W celu realizacji Płatności przetwarzamy datę, czas, kwotę, sposób Płatności, token Płatności z PayU.
 8. W celu poprawnej realizacji Płatności udostępniamy do PayU adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji. Na podany adres e-mail mogą przychodzić powiadomienia o statusie płatności przesyłane przez PayU.
 9. Przetwarzamy dane techniczne w Aplikacji, które obejmują IP, User agent, ID urządzenia, ID Użytkownika, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego, wersja Aplikacji.
 10. Do przesyłania komunikatów podczas korzystania z usługi oraz do zarządzania zgodami wyrażonymi przez Użytkownika wykorzystujemy ID Użytkownika Aplikacji oraz adres e-mail.
 11. Pobieramy dane geolokalizacyjne Użytkownika każdorazowo, jedynie w przypadku, gdy Użytkownik uruchamia w Aplikacji funkcje lokalizacji najbliższego Freshpoda.
 12. W przypadku, gdy Użytkownik dokonuje oceny Posiłku przetwarzane są dane obejmujące ID Użytkownika Aplikacji, informacje o ocenie (Polecam / Nie polecam Posiłek) oraz opisowe uwagi Użytkownika.
 13. W przypadku zgłoszenia uwag do Usługi możemy gromadzić informacje dostarczone przez Użytkownika jak: ID Użytkownika Aplikacji, adres e-mail, numer telefonu, wersja Aplikacji, wersja systemu operacyjnego, temat zgłoszenia, opis zgłoszenia.
 14. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Usługi Benefit, przetwarzany dane dotyczące rozliczeń, które obejmują ID Użytkownika Aplikacji, firmowy adres e-mail, lub dostępny dzienny lub/i tygodniowy lub/i miesięczny limit Benefitu, wykorzystanie limitu Benefitu dziennego lub/i tygodniowego lub/i miesięcznego, suma wykorzystanych limitów Benefitów.
 15. Podczas korzystania z Usługi rejestrujemy przebieg Sesji w systemie oraz obrazy z Monitoringu, które są przechowywanie przez okres nie przekraczający 14 dni od daty ich zarejestrowania. Dane te wraz z informacjami o transakcjach Użytkownika i jego działaniach w Aplikacji mogą być wykorzystane w celu przeciwdziałania naruszeniom oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Możemy wykorzystywać numer telefonu Użytkownika, adres email lub skontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem Aplikacji w celu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności.
 16. W przypadku obsługi programów lojalnościowych, poleceń oraz promocji możemy przetwarzać ID Użytkownika Aplikacji, imię Użytkownika, numer telefonu, ilość poleceń, status realizacji poszczególnych checkpointów, kod polecający Aplikację, Kupony wirtualne, otrzymane za polecenie Aplikacji, dostępne Kupony wirtualne, aktywowane Kupony wirtualne, użyte Kupony wirtualne, liczba zebranych Freshpodsów.
 17. Do przeprowadzenia analiz w celach logistycznych i zaopatrzeniowych przetwarzamy dane obejmujące ID Użytkownika Aplikacji, dane dotyczące zakupów, preferencje żywieniowe (wypełniane dobrowolnie przez Użytkownika), lokalizacje Freshpodów, z których korzysta Użytkownik. Analizy te mogą być wykonywane także w sposób zautomatyzowany oparty na profilowaniu Użytkownika. Wynikiem takiego przetwarzania danych będą raporty dotyczące sprzedaży Posiłków w poszczególnych lokalizacjach lub/i Freshpodach oraz przewidywania potencjalnego zapotrzebowania na Posiłki uwzględniające preferencje żywieniowe i zakupowe Użytkowników.
 18. Do przeprowadzenia analiz w celach marketingowych przetwarzamy dane obejmujące ID Użytkownika Aplikacji, dane dotyczące zakupów, preferencje żywieniowe (wypełniane dobrowolnie przez Użytkownika), lokalizacje Freshpodów, z których korzysta Użytkownik. Analizy te mogą być wykonywane także w sposób zautomatyzowany oparty na profilowaniu Użytkownika. Skutkiem takiego przetwarzania danych będzie przyznanie spersonalizowanych Kuponów wirtualnych, dostosowanie oferty oraz przesłanie odpowiednich powiadomień o Usłudze, Promocjach lub Kuponach wirtualnych.
 19. Do zapewnienia wysokiej jakości świadczonej Usługi i Aplikacji oraz do zapewniania ich rozwoju przetwarzamy dane obejmujące ID Użytkownika Aplikacji, informacje o działaniach Użytkowników w Aplikacji. Więcej informacji znajduje się w § 13 niniejszej Polityki Prywatności.
 20. W przypadku korzystania przez Użytkownika z sieci WiFi dostarczanej przez AMM Systems Sp. z o.o., możemy przetwarzać informacje dotyczące połączeń z Internetem, które obejmują dane przechowywane na routerze (data i czas połączenia, adres MAC karty sieciowej urządzenia, nazwa urządzenia, przydzielony adres IP) dotyczące udostępniania usługi Internetu dla aplikacji mobilnej Freshpod i potwierdzenia płatności (lub karty) w aplikacji bankowej. Hasło do sieci Wi-Fi będzie udostępniane w ramach urządzenia Freshpod.

§ 4 Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne

 1. Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane do realizacji usługi zgodnie z Regulaminem Freshpod dla Użytkownika, w tym między innymi do instalacji Aplikacji, założenia przez Użytkownika Konta, złożenia Zamówienia, dokonania zakupu Posiłku, dokonania Płatności oraz do wykonania innych działań i korzystania z funkcjonalności Aplikacji, które są określone w Regulaminie Freshpod dla Użytkownika. W przypadku, kiedy dane są niezbędne do realizacji Usługi podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO. W przypadku, kiedy dane są podawane fakultatywnie, a ich podanie nie jest wymagane do realizacji Usługi, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO czyli dobrowolna zgoda Użytkownika.
 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z sieci WiFi dostarczanej przez AMM Systems Sp. z o.o., dane osobowe Użytkowników będą wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi dostępu do sieci Internet, zgodnie z Regulaminem Freshpod dla Użytkownika. W takim przypadku przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji Usługi, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 3. Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane do zapewnienia odpowiedniej jakości i poprawnego działania Aplikacji poprzez wykonywanie analiz aktywności Użytkowników w Aplikacji. Uznajemy ten cel za nasz prawnie uzasadniony interes a podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 4. Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane do zapewnienia odpowiedniej jakości Usługi i do dostosowania oferty Posiłków do preferencji Użytkowników poprzez wykonywanie analiz informacji o transakcjach i określonych przez Użytkownika preferencjach żywieniowych. Podanie tych danych nie jest konieczne przez Użytkownika do realizacji Usługi, a dane osobowe są przetwarzania na podstawie dobrowolnej zgody osoby w oparciu o art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane do zapewnienia odpowiedniej obsługi logistycznej w celu odpowiedniego zaopatrzenia Freshpodów poprzez wykonywanie analiz informacji o transakcjach na danych Freshpodach i zbiorczych informacjach o preferencjach Użytkowników, którzy z danego Freshpoda korzystają. Uznajemy ten cel za nasz prawnie uzasadniony interes a podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 6. Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane do wystawiania dokumentu zakupu i do prowadzenia dokumentacji finansowej, księgowej i podatkowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W przypadku, kiedy dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na AMM Systems, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO. Obowiązek prawny wynika głównie z ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o rachunkowości, RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez AMM Systems także do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co także stanowi nasz prawnie uzasadniony interes a podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez AMM Systems do prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych przez AMM Systems, w tym do przesyłania komunikatów zawierających takie treści. W przypadku, gdy dane są wykorzystywane do działań marketingowych niedostosowanych do preferencji Użytkownika, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, która dotyczy realizacji uzasadnionego interesu AMM Systems, polegającego na prowadzeniu działań marketingowych własnych produktów lub Usług, w tym Posiłków. W przypadku jednak, gdy działania marketingowe dostosowane są do preferencji Użytkownika lub gdy takie działania marketingowe prowadzone są za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, za pomocą SMS lub MMS lub za pomocą wiadomość typu push, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli dobrowolna zgoda osoby.
 9. Przetwarzamy wizerunek Użytkownika pobrany z kamer zamieszczonych w Urządzeniu Freshpod w celu przeciwdziałania naruszeniom podczas korzystania z Usługi oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co taktujemy jako nasz prawnie uzasadniony interes a podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 10. W przypadku, kiedy Użytkownik kontaktuje się z AMM Systems w sprawach dotyczących Usługi, Aplikacji lub Posiłków, AMM Systems będzie przetwarzał dane osobowe, które zostaną nam udostępnione przez Użytkownika. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który dotyczy obsługi Użytkowników.
 11. Możemy za pomocą funkcjonalności w Aplikacji gromadzić informacje o ocenie Posiłków, ocenie Usługi lub ocenie Aplikacji. Informacje te będą wykorzystywane w celu rozwoju Usług, Aplikacji lub oferty Posiłków. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który dotyczy zapewnienia wysokiej jakości Usługi, Aplikacji i Posiłków.
 12. Możemy prowadzić badania dotyczące potrzeb i oczekiwań Użytkowników. W tym celu za zgodą osoby możemy kontaktować się z Użytkownikiem lub przesyłać dedykowane ankiety dotyczące sposobu korzystania z Usług, Aplikacji lub Posiłków. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

§ 5 Szczególne kategorie danych osobowych i podstawy prawne ich przetwarzania

 1. W przypadku podania przez Użytkownika informacji o swoich preferencjach żywieniowych, w tym informacji o wybranych dietach i alergiach, dochodzi do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, ponieważ informacje te mogą ujawniać stan zdrowia Użytkownika.
 2. Dane te będą przetwarzane w oparciu o wyraźną zgodę użytkownika, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

§ 6 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

 1. Do przeprowadzenia analiz w celach logistycznych i zaopatrzeniowych przetwarzamy dane, które mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany oparty na profilowaniu Użytkownika. Wynikiem takiego przetwarzania danych będą raporty dotyczące sprzedaży Posiłków w poszczególnych lokalizacjach lub/i Freshpodach oraz przewidywania potencjalnego zapotrzebowania na Posiłki uwzględniające preferencje żywieniowe i zakupowe Użytkowników.
 2. Analizy, w tym profilowanie w celach logistycznych i zaopatrzeniowych jest niezbędne do zapewnienia poprawnej realizacji Usługi oraz umowy zawartej pomiędzy AMM Systems a Użytkownikiem (art. 22 ust. 2 lit a RODO).
 3. Do przeprowadzenia analiz w celach marketingowych. Analizy te mogą być wykonywane także w sposób zautomatyzowany oparty na profilowaniu Użytkownika. Skutkiem takiego przetwarzania danych będzie przyznanie spersonalizowanych Kuponów, dostosowanie oferty oraz przesłanie odpowiednich powiadomień o Usłudze, Promocjach lub Kuponach.
 4. Analizy przeprowadzane w celach marketingowych nie są niezbędne do zapewnienia poprawnej realizacji Usługi oraz umowy zawartej pomiędzy AMM Systems a Użytkownikiem. z uwagi na to dane Użytkownika do wykonania analiz w celach marketingowych są przetwarzane jedynie na podstawie dobrowolnej wyraźnej zgody osoby (art. 22 ust. 2 lit. c RODO).

§ 7 Płatności przy pomocy zarejestrowanej karty

 1. AMM Systems zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania z Płatności kartą płatniczą (Płatności online) po zarejestrowaniu karty płatniczej (VISA, Mastercard) w Aplikacji.
 2. Skorzystanie z Płatności kartą płatniczą wymaga rejestracji co najmniej jednej karty płatniczej w Aplikacji. w tym celu Użytkownik proszony jest o podanie danych karty płatniczej, które obejmują numer karty, datę ważności karty, kod CVV.
 3. AMM Systems nie przechowuje danych karty płatniczej, o których mowa w ust. 2 powyżej. Dane te są przekazywane w formie zaszyfrowanej w czasie rzeczywistym do podmiotu obsługującego Płatności online jakim jest PayU S.A. i nie są przechowywane w Aplikacji.
 4. w celu poprawnej realizacji Płatności udostępniamy do PayU adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji. Na podany adres e-mail mogą przychodzić powiadomienia o statusie płatności przesyłane przez PayU.
 5. Administratorem danych osobowych w zakresie obsługi Płatności jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 (zwana dalej „PayU”). Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
 6. Informacje o sposobie realizacji Płatności przez PayU S.A. znajdują się na stronie: https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf, natomiast informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PayU S.A. znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_privacy_policy_pl_pl.pdf.
 7. AMM Systems przechowuje w Aplikacji jedynie informacje pozwalające Użytkownikowi na identyfikację, jaka karta lub jakie karty zostały zarejestrowane w Aplikacji. W tym celu przechowywane są: sześć pierwszych cyfr oraz cztery ostatnie cyfry numeru karty, a także data ważności karty.

§ 8 Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane będą przetwarzane przez cały okres świadczenia Usługi i zostaną zanonimizowane w terminie 90 dni po usunięciu Konta Użytkownika.
 2. Dane wykorzystywane do realizacji obowiązku prawnego, w szczególności dane w dokumentacji finansowo – księgowej będą przetwarzane przez okres nie krótszy niż określono to w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Nagrania z Monitoringu w Urządzeniu Freshpod będą przechowywane przez okres do 14 dni, po czym zostaną usunięte.
 4. Dane dotyczące połączeń realizowanych za pomocą WiFi będą przetwarzane przez okres do 14 dni, po czym zostaną usunięte.
 5. Okres przetwarzania danych może zostać wydłużony w przypadku, kiedy dalsze przetwarzanie danych będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Okres ten może zostać wydłużony o czas, jaki jest niezbędny do realizacji celu lub o okres, jaki jest wymagany przepisami prawa, po czym dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

§ 9 Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest zbędne do rozpoczęcia korzystania z Usługi. W tym celu niezbędne jest podanie danych obowiązkowych do utworzenia przez Użytkownika Konta.

Wymagane jest także podanie danych dotyczących wyboru sposób Płatności oraz danych niezbędnych do wystawienia dokumentu zakupu.

Podanie informacji dotyczących preferencji żywionych oraz preferencji dotyczących Usługi jest dobrowolne, ale będzie skutkować brakiem dostosowania oferty do preferencji danego Użytkownika.

§ 10 Odbiorcy danych

 1. Dostęp do danych osobowych będą mieć:
 2. operatorzy usług płatniczych w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji Płatności;
 3. Usługodawcy w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji Usługi;
 4. Pracodawcy w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania rozliczeń Użytkowników w ramach Usługi Benefit;
 5. dostawcy Centrów Przetwarzania Danych, innych usług informatycznych, systemów lub rozwiązań informatycznych, z których korzystamy podczas świadczenia Usługi;
 6. dostawcy usług prawnych, doradczych, Inspektor Ochrony Danych, audytorzy;
 7. Użytkownicy korzystający z programu poleceń w zakresie, jaki jest niezbędny do korzystania z programu poleceń (imię Użytkownika, który założył konto w Aplikacji z wykorzystaniem kodu polecającego, status realizacji przez Użytkownika poszczególnych checkpointów w ramach programu poleceń);
 8. inne podmioty uprawnione do przetwarzania danych zgodnie z przepisami prawa;

§ 11 Międzynarodowe transfery danych osobowych

 1. Za wyjątkiem sytuacji podanych w § 11 ust. 2 poniżej, dane osobowe będą przetwarzane przez AMM Systems na terenie Unii Europejskiej.
 2. W przypadku korzystania z usług Google LCC, dane mogą być przesyłane do krajów trzecich, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, adekwatnego do poziomu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Dane te obejmują ID Użytkownika oraz informacje o działaniach Użytkownika w Aplikacji. Transfery do krajów trzecich zostały zabezpieczone poprzez zawarte Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji znajduje się w § 13 niniejszej Polityki Prywatności

§ 12 Narzędzia i techniki marketingowe

 1. Możemy kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą komunikatów push, czyli za pomocą indywidualnych powiadomień przesyłanych na Aplikację Użytkownika. z komunikatów push Użytkownik może zrezygnować dostosowując ustawienia w Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
 2. Możemy prowadzić działania marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, za pomocą SMS lub MMS po uzyskaniu zgody Użytkownika.

§ 13 Narzędzia analityczne

 1. Wykorzystujemy narzędzie HotJar dostarczane przez Hotjar Ltd Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta. Narzędzie to pozwala na przeprowadzanie analiz aktywności Użytkowników w Aplikacji w oparciu o zanonimizowane nagranie działań podczas sesji Użytkowników w Aplikacji. Więcej informacji o danych zbieranych za pośrednictwem HotJar dostępnych jest na stronie: https://www.hotjar.com/privacy. Informacje o sposobie dezaktywacji możliwości nagrywania działań Użytkownika w Aplikacji znajdują się na stronie https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.
 2.  Wykorzystujemy narzędzie Mixpanel, dostarczane przez Mixpanel Inc. 405 Howard Street San Francisco, CA 94105 Stany Zjednoczone. Narzędzie to pozwala na przeprowadzanie analiz aktywności Użytkowników w Aplikacji w oparciu o informacje o działaniach Użytkowników w Aplikacji (np. kliknięcie, czas przebywania na danej stronie, itp.). W przypadku tego narzędzia AMM Systems, jako administrator danych ogranicza przetwarzanie danych do obszaru Unii Europejskiej. Więcej informacji o danych zbieranych za pośrednictwem Mixpanel jest dostępnych na stronie: https://mixpanel.com/legal/privacy-overview/.
 3.  Wykorzystujemy narzędzie Firebase oraz Google Analytics dostarczane przez Google LLC, Mountain View, California, USA. Firebase to narzędzie, które wykorzystujemy do przesyłania komunikatów push do Użytkownika. Natomiast Google Analytics jest przez nas wykorzystywane do przeprowadzanie analiz aktywności Użytkowników w Aplikacji w oparciu o informacje o działaniach Użytkowników w Aplikacji (np. kliknięcie, długość przebywania na danej stronie, itp.). W przypadku narzędzi dostarczanych przez Google LLC AMM Systems nie ma możliwości ograniczenia przetwarzania danych do obszaru Unii Europejskiej. Więcej informacji o danych przetwarzanych w Firebase znajduje się na stronie: https://firebase.google.com/support/privacy oraz na stronach https://business.safety.google/adsprocessorterm, https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/eu-c2p

§ 14 Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych. W wielu przypadkach ma także prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku otrzymania takiego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych, podstaw do ich dalszego przetwarzania.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na całość przetwarzania, na które wyraził zgodę lub na poszczególne cele. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na legalność przetwarzania danych osobowych, które było realizowane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 15 Dane kontaktowe oraz Inspektor Ochrony Danych

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem danych osobowych na adres:

AMM Systems Sp. z o.o.
ES Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Józefa Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław
biuro@ammsystems.pl

Użytkownik może także skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: iod@ammsystems.pl